Poznaj ekipe

PRESTIGE STUDIO

Cześć !
Tu Kasia i Krzy­siek – wraż­liwa dusza i kino maniak.
Uważaj, zaraz nas polu­bisz! 🙂

 

Jeste­śmy parą w życiu pry­wat­nym i zawo­do­wym-dzięki temu bar­dzo dobrze znajdujemy wspólny język. Cza­sem wystar­czy jedno spoj­rze­nie i każdy z nas wie o co cho­dzi dru­giej oso­bie, dosłow­nie. O „kame­ro­wa­niu” wiemy wszystko i potrafimy zasko­czyć niejednego miłośnika kina.

A jaka jest Twoja super moc? : D

Każdy z nas jest inny, ale łączy nas to, że razem two­rzymy ekipę, która nie boi się nowych wyzwań. Wytyczamy nowe stan­dardy i mówimy o tym gło­śno. Po stu­diach podjęliśmy decyzję aby stwo­rzyć nową markę na Polskim rynku , gdzie w pierw­szych latach szybko wspi­na­li­śmy się w ran­kin­gach naj­lep­szych fil­mów ślub­nych w Pol­sce. Obecnie radzimy sobie jeszcze lepiej, ale i tak w zasadzie cały zysk przeznaczamy dalej na rozwój i inwestycje. Ferrari może poczekać 🙂

Z NAMI ODKRYJESZ SWOJĄ KREATYWNOŚĆ

KIM JEST PRESTIGE STUDIO

Od zawsze Chcie­li­śmy zostać foto­gra­fami ślub­nymi, jed­nak zdję­cia nie dawały nam satysfakcji. Wiedzieliśmy, że film wywiera na nas dużo więcej emocji, a to wszystko zasługa : dźwięku, głosu, muzyki, która nas pro­wa­dzi oraz obrazu.

Nie mamy 20 lat praktyki a ślu­bów nie mamy 50 w roku. Za to jeste­śmy nie­zwy­kle dobrzy w tym co robimy.Na rynku jeste­śmy zale­d­wie kilka lat, a dążymy do tego by zostać TOPowymi filmowcami w Polsce i na świecie.

Nie ważne czy robisz małe przy­ję­cie, czy wesele na 200 osób. Przy każ­dym ślu­bie dajemy z sie­bie 110%. Próżno szu­kać w naszych Pro­duk­cjach, Tele­dy­sków z pod­kła­dem hitów z radia. Wręcz prze­ciw­nie spę­dzamy ogromną ilość czasu na szukaniu bar­dzo rzadkich utwo­rów, któ­rych pewnie ni­gdy wcze­śniej nie sły­sze­li­ście. Bar­dzo kry­tycz­nie oce­niamy nawet nasze naj­lep­sze filmy. Jeste­śmy typem wiecz­nie nie­za­do­wo­lo­nych. Sta­ramy się pobi­jać wła­sne rekordy i cią­gle szli­fo­wać nasz styl.

JAK PRACUJEMY? 

Pra­cu­jemy na tere­nie Dol­nego Ślą­ska, głów­nie jest to Wro­cław.
Bar­dzo czę­sto tworzymy Filmy ślubne w całej Pol­sce, a nawet poza
GRANICAMI KRAJU.
Oboje kochamy ganiać po świecie, dla­tego język angiel­ski nie jest nam obcy.

 

Razem z naszymi parami byliśmy w takich krajach jak: 

Cze­chy
Sło­wa­cja,
Niemcy
Chor­wa­cja.

Hisz­pa­nia
Wielka Brytania
Islan­dia
Wło­chy

Nasze filmy ślubne są mieszanką obrazów i dźwię­ków ubranych w dynamiczny mon­taż. Cenimy sobie pracę z natu­ral­nym świa­tłem stale szukając momen­tów peł­nych emo­cji. Nigdy nie wiemy jak będzie wyglą­dał Wasz film ślubny. To Wy go two­rzy­cie, Wasi goście oraz miej­sce, w któ­rym całość się roz­grywa.

 

 

GOTOWI NA NASTĘPNY KROK?

ŚMIAŁO, NAPISZ DO NAS!

+48 726 501 711
PRESTIGESTUDIO@SPOKO.PL